Хүүхдийн түлэгдэлтийн талаар

Хүүхдийн түлэгдэлтийн талаар

18
0
SHARE

“ХҮҮХДИЙН ТҮЛЭГДЭЛТ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАРИУЦЛАГА-2”
АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2019.02.26 Эрдэнэ
Хүүхдийн түлэгдэлт – эцэг эхийн хариуцлага-2
№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үр дүн Хэрэгжилт
1 Цэцэрлэгийн багш нарт осголт хөлдөлт,түлэглэт хичээл заах Цэцэрлэгийн багш нарт осголт хөлдөлт,түлэглэт хичээл зааснаар багш нараар дамжуулан хүүхдүүдийн мэдлэг хандлага дээшилсэн. Цэцэрлэгийн багш нарт осголт хөлдөлт,түлэглэт сэдвээр хичээл заасан нийт 12 багш хамрагдсан.Сургалтаар осголт, хөлдөлт,түлэгдэл гэж юу вэ?анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх ариун боолт хэрхэн хийх талаар онол болон дадлагийн хичээл заасан.

2 Хүүхдүүдэд цахилгаан хэрэгсэлтэй хэрхэн ажиллах, түлэгдэлт, аюулгүйн ажиллагаанд сургах Хүүхдүүд цахилгаан хэрэгсэлээр хэрхэн ажиллах дадлага хичээл заалгасанаар аюулгүй ажиллагаанд сурцсан. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд ойлгомжтой байдлаар цахилгаан хэрэгсэлийг үзүүлэн яаж хэрэглэх талаар ярилцан, аюултай шинжүүдийг нэрлэн өгч үзүүлэх сургалт хийсэн.Сургалтын дараа хүүхдүүдээр аюултай шинжүүдийг нэрлүүлэн дадлага хийлгэсэн.Нийт 72 хүүхэд хамрууллаа.Гарын авлага 50 ш боловсруулан тараасан.

3 Хүүхдүүдийн хооронд цахилгаан барааг хэн сайн таах вэ? тэмцээнийг зохион байгуулах
Цахилгаан хэрэгсэлийг таан аюултай шинжийг нэрлэж сурсан. Хүүхдүүдийн дунд цахилгаан барааг хэн сайн таах вэ? Тэмцээн зохион байгуулсан 20 хүүхэд оролцон 3 хүүхэд олон нэр төрлийн цахилгаан бараа нэрлэн аюултай шинжүүдийг нэрлэн амжилттай оролцсон.

4 Цахилгаан барааны хэрэглээг зориулалт, аюулгүйн ажиллагааны талаар хэрхэн мэддэг вэ? тэмцээнийг зохион явуулах/эцэг эхчүүдийн дунд/
Эцэг эхчүүд,хүүхэдтэй хамтран цахилгаан хэрэгсэлийг нэрлэн хүүхэдтэйгээ хамт аюцлтай шинжийг үнэлэж сурсан. Эцэг эх,ах эгч нарт ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх сургалт хийж гарын авлага тараасан.нийт 40 хүн хамрагдан гарын авлага мэдээлэлтэй болсон.
Цахилгаан бараа хэрэглээ зориулалт, аюулгүйн ажиллагааны талаар хэрхэн мэддэг вэ? тэмцээнийг зохион явуулсан.

5 Эцэг эхэд асран хамгаалагчдад бага насны хүүхдийн учирч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх аюулгүйн ажиллагаа, түлэгдэлт, унаж бэртэх зэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх талаарх зөвлөгөө зөвлөмж тараан сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болсон иргэд,ААН –үүд гадна талбайн аюулгүй байдлыг үнэлэн цас,хогоо цэвэрлэж цэвэрхэн болсон. Эцэг эхэд асран хамгаалагчдад бага насны хүүхдийн учирч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх аюулгүйн ажиллагаа, түлэгдэлт, унаж бэртэх зэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх талаарх зөвлөгөө зөвлөмж тараан эцэг эхийн хариуцлага их өндөр байх ёстойг сурталчилах ажлыг зохион байгуулж ажилласан.Нийт 13 ААН, албан байгууллагад удирдамж тарааж ажилласан.Эрсдэл өндөр айл өрхөөр тойрч мэдээлэл сургалт хийсэн нийт 150 хүнд өгсөн.

Айлын тогооны суурь хийсэнд Гал түймэрийн аюулаас сэргийлэн цэвэрлэсэн.
үнлэлт дүгнэлт хийж нэмэлт
зөвөлгөө өгсөн.

Анхаарал болгоомжтой алхацгаая
6 Албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг халтиргаа гулгаанаас сэргийлэх, ойр орчмын цас мөс цэвэрлэх үүрэг хариуцлагыг сайжруулах Сургалт хийсэн . Цас орсон үед халтиргаа гулгаанаас сэргийлэн ажилласан.ААН,Албан байгууллагуудийг уриалж зөвлөж ажилласан.Удирдамж төлөвлөгөөг хүргүүлсэн.
.
7 Хүүхдийн түлэгдэлт – эцэг эхийн хариуцлага-2, Анхаарал болгоомжтой алхацгаая ажилуудын хүрээнд хийх ажил болон хийсэн ажлуудыг сумын face book group мэдээллэх Хүүхдийн түлэгдэлт – эцэг эхийн хариуцлага-2, Анхаарал болгоомжтой алхацгаая ажилуудын талаар иргэд мэдлэгтэй болсон. Хүүхдийн түлэгдэлт – эцэг эхийн хариуцлага-2, Анхаарал болгоомжтой алхацгаая ажилуудын талаар сумын face book group мэдээллэн ажилласан. Нийт 4 удаа мэдээлэл өгсөнөөс 60-90 иргэн үзэж мэдээлэл авсан байна.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН: Н.УНДРАХ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY