Бахархал

badarch.gifÁÀßÍÆÀÐÃÀËÀÍ ÌÈÍÈÉ ÍÓÒÀÃ

¯ã:Ï.ÁÀÄÀÐ×                                                                                                         Àß:Ä.ÁÀÄÀÐ×

                                    Õýðëýí ìºðíèé íàìóóõàí äîëãèî

                                    Õýýð òàëûí ñýâøýý ñàëõè íü õº

                                    Ñàéõàí áóóðàë ýýæèéí ìèíü ìèíü

                                    Ñààëèéí ¿íýðòýé ýíãýð øèã äîòíîõîí

                                                Áóÿí òºãºëäºð îëíû ºëãèé

                                                Áàÿíæàðãàëàí ìèíèé íóòãàà õº

                                    Ñàéí õ¿ëãèéí ìºíãºí äºðººòýé

                                    Ñààðøã¿é ¿éëñèéí ìºíõèéí óíäðààòàé

                                    Ñàéõàí áóóðàë ààâ ìèíü

                                    ̺íõèéí àðèóí ñóðãààëü øèã äîòíîõîí

                                                Áóÿí òºãºëäºð îëíû ºëãèé

                                                Áàÿíæàðãàëàí ìèíèé íóòãàà õº

                                    Àëòðàõ òàðèàíû ¿åëçýõ íàéãàà

                                    Àñãàñàí ñóâä øèã ñ¿ðãèéí äàëàé

                                    Ñàéõàí Ìîíãîë ýõ îðíû ìèíü

                                    Øèíý àìüäðàëûí àíõíû ãîëîìòîî

                                                Áóÿí òºãºëäºð îëíû ºëãèé

                                                Áàÿíæàðãàëàí ìèíèé íóòãàà õº.

logoo.jpgÌÀÍÀÉ ÑÓÌÛÍ ÌßÍÃÀÒ ÌÀË×ÈÄ

1. Ä.ÄÀØÄÎÍÄÎà 1996                                                    26. Ã.ÇÀÃÄѯÐÝÍ 2004

2. Ã.ÆÀÃÄÀà                       1997                                                    27. Á.ÎÉÄΠ        2005

3. Ð.ÐÝÍÖÝÍÄÎÐÆ            1997                                                    28. Ã.ÄÝÌ×ÈÃÄÎÐÆ   2005

4. Ã.ØÀÃÄÀР                      1997                                                    29. Ã.ÝÐÄÝÍÝ×ÓËÓÓÍ 2005

5. Ì.ÁßÌÁÀÖÎÃÒ  1998                                                    30. Á.ÀÌÀÐÌÝÍÄ     2005

6. ×.ïÐÑÝÄ             1998                                                    31. Ã.ÝÐÄÝÍÝÄÀËÀÉ 2005

7. Ð.ÒªÐ̪ÍÕ        1998                                                    32. Ñ.ϯÐÝÂѯÐÝÍ   2005

8. Ó.ÁÀÇÀÐÑÀÄ       1998                                                    33. Ì.ϯÐÝÂÄÎÐÆ 2005

9. Ã.ÁÀÒ-ÝÐÄÝÍÝ   1998                                                    34. ª.ÍßÌÁÀÀÒÀР  2005

10. Ï.ÄÎÐÆ              1998                                                    35. Ã.ÁÀÒÒÓËÃÀ      2005               

11. Ä.ÁÀÒÁÀÀÒÀР 1999                                                    36. Ã.×ÈÌÝÄ-Î×ÈÐ 2005

12. Ä.ÑÀÍÆÀÀ        1999                                                    37. Ð.ÁÀßÍį¯ÐÝÍ 2005

13. Ï.ÄÎÐÆѯÐÝÍ1999                                                    38. Ç.ÄÀØϯÐÝ 2006

14.Ï.ªËÇÈÉÑÀÉÕÀÍ 1999                                                           39. Á.ÁÀÒ-Î×ÈÐ 2006

15. Ð.ÒªÐÁÀÒ                       1999                                                    40. Á.ÁÀÒ-ÎÐØÈÕ 2006

16.Ä.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ  1999                                                    41. È.ϯÐÝÂÄÀØ 2006

17.Æ.ÍßÌÄÀÂÀÀ   1999                                                    42. Ë.ÆÀÐÃÀËÑÀÉÕÀÍ 2007

18. Ã.ËÕÀÃÂÀ-Î×ÈР         2000                                                   43. Ñ.ÖÝÄÝÍ-ÈØ       2007

19. Ë.ÃÀËÑÀÍÄÎÐÆ          2002                                                    44.Ý.ÄÓÃÀÐѯÐÝÍ 2008

20. Ñ.ѯÕÁÀÀÒÀÐ2003                                                  

21. Þ.ÁßÌÁÀÖÝÐÝÍ              2003                                              .                      

22. Ð.ÁÀÀÒÀÐÖÎÃÒ            2004                                                   

23. Ð.̪ÍÕÄÎÐÆ  2004                                                  

24. Ø.ÁÀÒ-ªËÇÈÉÁÀßÐ 2004                                         

25. Í.ÁÀÀÑÀÍѯÐÝÍ   2004                              

 

 

Вэб холбоос