ИТХ

        9080002050_81012372.gif                                                9080002050_56033077.gif     

Ө.Нямбаяр                                                                      Ë.ÄÎÐÆÁÀÒ

             ÈÒÕ-ûí äàðãà                                                                ÈÒÕ-ûí   Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà.

 

 

Ìýíä÷èëãýý

Áóÿí òºãºëäºð îëíû Òºâ àéìãèéí Áàÿíæàðãàëàí÷óóääàà îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéí ¿ð ä¿íãýýð 2009-2012 îíóóäàä ñóìûí íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãûã óäèðäàõ áîëîìæ îëãîñîí íóòãèéí çîí îëîíäîî òàëàðõëàà èëýðõèéëüå. 2009-2013 îíä ñóìûã ÈÒÕ-ààñ ñóìûí íèéãýì ýäèéí çàñãèéã õºãæ¿¿ëýõ òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî, 2009-2023 îíä ñóìûí õºãæëèéí òºëºâëºãººã áàòëàæ, ñóìûíõàà èðýýä¿éã ººäðºãººð õàðæ, àðä èðãýäèéíõýý àæ àìüäðàëûã äýýøë¿¿ëýõ, àæèëã¿éäýë ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, á¿òýýí áàéãóóëàõ àæèëä õ¿÷ áîëîìæîî äàé÷ëàí õóóëèéí õ¿ðýýíä èë òîä èäýâõæ¿¿ëæ, íýýëòòýé àæèëëàõûã çîðèíî. Ñóìûí ÈÕÒ, ÇÄÒÃ-ûí íýðèéí ºìíººñ ìýíä÷èëãýý õîòîë îëíîîðîî ýð¿¿ë ýíõ, áóÿí õèøèã íü àðâèæèí äýëãýð÷, ýâ ýåý õè÷ýýí ñàéí ñàéõàí àæ òºðºõèéí åðººë äýâø¿¿ëæ ìýíä÷èëüå.

Áàÿíæàðãàëàí ñóìûí ÈÒÕ-ûí

Äàðãà. Ө.Нямбаяр                                                                                                                                                       Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà. Ë.Äîðæáàò

                             

 

 

Вэб холбоос