БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ТӨСӨВИЙН МЭДЭЭ

БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ 12-Р САРЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ 12-Р САРЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ
Байгууллагууд ЗДТГазар ИТХурал Сургууль Цэцэрлэг Соёлын төв Эмнэлэг Сумын дүн ХЭТ ХЭМ
  Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2015 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл                                0.5           0.5  
Орлогын дүн    260,779.8    254,617.6      37,800.6      39,555.4    322,025.8    314,546.8    135,385.2    135,385.2      60,014.7      59,706.2    213,176.8    210,655.6 1,029,182.9 1,014,466.8 (14,716.10)
Төсвийн урсгал санхүүжилт      260,779.8      254,617.6        37,800.6        39,555.4      321,960.2      314,486.8      135,385.2      135,385.2        59,056.3        58,731.2      212,848.0      210,655.6 1,027,830.1 1,013,431.8 (14,398.30)
НДЗөрүү орлого                                          -                    -                  -  
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                        65.6                60.0                  958.4              975.0              328.8            1,352.8          1,035.0      (317.80)
Туслах үйл ажиллагааны орлого                                          -                    -                  -  
Нийт зарлагын дүн    260,779.8    254,617.6      37,800.6      39,555.4    322,025.8    314,546.8    135,385.2    135,385.7      60,014.7      59,706.2    213,176.8    210,655.6 1,029,182.9 1,014,467.3 14,715.60
Цалин    194,461.8    191,629.1      31,740.7      31,740.7    237,026.2    236,779.9      83,999.5      83,941.0      42,906.7      42,549.4    150,176.0    147,536.2      740,310.9      734,176.3    6,134.60
Үндсэн ажилчдын цалин      167,280.7      164,449.0        26,229.5        26,229.5      187,234.2      181,723.5        63,176.5        63,119.4        34,903.0        35,374.2      141,515.8      138,921.6      620,339.7      609,817.2 10,522.50
Гэрээт ажилчдын цалин        27,181.1        27,180.1          5,511.2          5,511.2        13,140.8        11,738.2          9,984.0          9,984.0          8,003.7          7,175.2            63,820.8        61,588.7    2,232.10
Үр дүнгийн урамшуулал                20,172.8        21,172.6          6,539.0          6,539.0              8,660.2          8,614.6        35,372.0        36,326.2      (954.20)
Нэмэгдэл урамшуулал                16,478.4        22,145.6          4,300.0          4,298.6                20,778.4        26,444.2    (5,665.80)
АО-оос НДШ төлөх шимтгэл      21,390.8      21,263.8        3,491.8        3,490.9      26,072.8      26,042.6        9,239.9        9,239.9        4,719.7        4,669.9      16,519.8      16,412.3        81,434.8        81,119.4        315.40
Бараа үйлчилгээний зардал      44,379.6      41,724.7        2,568.1        4,323.8      40,314.7      35,193.7      33,568.5      33,628.3      12,271.0      12,486.9      46,281.0      46,567.1            179,382.9          152,041.6 27,341.30
Бичиг хэрэг          1,042.7          1,119.6              150.0                98.3              160.0              180.0                59.2              114.7                78.2                60.6              600.0              728.7          2,090.1          2,301.9      (211.80)
Гэрэл цахилгаан          4,368.0          2,753.8              7,559.5          4,594.0          6,377.8          5,309.5          1,284.7          1,380.6          2,497.0          1,794.0        22,087.0        15,831.9    6,255.10
Түлш халаалт        23,412.4        15,191.9            12,000.0        12,962.5          4,460.0          4,838.9          7,662.3          7,137.6        13,000.0        11,414.0        60,534.7        51,544.9    8,989.80
Тээвэр шатахуун          6,090.0          4,168.9          1,200.0              794.0              425.0              419.6              160.0              160.0              514.6              314.0          9,000.0          8,402.5        17,389.6        14,259.0    3,130.60
Шуудан холбоо              787.2              523.6                  384.0              358.5                44.0                40.0                39.1                168.0              201.2          1,422.3          1,123.3        299.00
Цэвэр бохир ус              200.0              184.5                  150.0              166.0              120.0              396.0                52.0                50.4              108.0              105.2            630.0            902.1      (272.10)
Дотоод албан томилолт          1,755.0          2,974.3              300.0              150.0              268.0                70.0              132.0              129.0              222.0                84.0              584.0              460.4          3,261.0          3,867.7      (606.70)
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага                  2,040.0          1,683.0              711.0              480.9                  2,751.0          2,163.9        587.10
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс                  90.7                  430.0              433.9              117.4                93.2                  192.0              192.0            739.4            809.8        (70.40)
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                      320.0              220.0              300.0              238.4                46.9                31.5          1,735.0              888.8          2,401.9          1,378.7    1,023.20
Хоол                15,478.2        12,363.0        20,731.9        21,242.7              4,600.0          3,649.7        40,810.1        37,255.4    3,554.70
Эм                      120.0              104.9                27.4                31.8              8,741.9          5,485.8          8,889.3          5,622.5    3,266.80
Урсгал засвар              567.6          2,532.1                  500.0              500.0              125.0              124.8              342.1              257.0          1,700.0          1,815.0          3,234.7          5,228.9    (1,994.20)
Ном хэвлэл                75.0                    200.0              125.0                43.8                17.0                78.2                16.3                21.6                32.0            418.6            190.3        228.30
Төлбөр хураамж              647.7              690.3              218.0              699.2              280.0              232.5              159.0              159.0          1,788.5              795.3              3,093.2          2,576.3        516.90
Багаж техник хэрэгсэл                                  185.0                47.7            185.0              47.7        137.30
Биеийн тамир                                          -                    -                  -  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал          4,944.0          4,355.9              700.1                  419.2                251.1              111.4                18.6          1,992.0              719.7          7,747.5          5,764.5    1,983.00
Тавилга                                  150.0              150.0                  -          150.00
ГХУСЗардал                                          -                    -                  -  
Аудит ба ажил үйлчилгээний хөлс              240.0                              51.0                50.8              320.0              240.0            611.0            290.8        320.20
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                                      9.5                  9.5                  -              9.50
Тээврийн хэрэгслийн даатгал                  49.9                                43.0                35.0              43.0              84.9        (41.90)
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх                                  500.0              509.0            500.0            509.0          (9.00)
Тээврийн хэрэгслийн татвар              250.0              241.1                                47.0                47.0            297.0            288.1            8.90
Төсөл хөтөлбөр                                    87.0                87.0                  -            87.00
             6,848.1            2,582.3                361.6                    1.3            2,290.2            9,799.4      
Урсгал шилжүүлэг            547.6                    -                      -                      -        18,612.1      16,530.6        8,577.3        8,576.5            117.3                    -              200.0            140.0        28,054.3        25,247.1    2,807.20
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал              547.6                    174.0              170.0              120.0              119.2              117.3                200.0              140.0          1,158.9            429.2        729.70
Тэтгэвэр гарах тэтгэмжийн зардал                  2,814.6          2,814.6          8,457.3          8,457.3                11,271.9        11,271.9                -  
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж                  9,200.1          7,122.6                  
ХОНТАТ                  6,423.4          6,423.4                      6,423.4          6,423.4                -  
2015 оны 5-р сарын 31ны үлдэгдэл                      -                        -                        -                        -                        -                        -                    -                            -    
Авлагын эцсийн үлдэгдэл                403.6                    482.2                              -              885.8  
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                240.0            2,358.8            3,538.6                809.9            1,736.1                103.0                  -            8,786.4  

Вэб холбоос