ИТХ

29595229 111941819656480 5346288300782144292 n          

Д.Хаш-Эрдэнэ                                                                     

             ÈÒÕ-ûí äàðãà                                                                

 

 

Ìýíä÷èëãýý

Áóÿí òºãºëäºð îëíû Òºâ àéìãèéí Áàÿíæàðãàëàí÷óóääàà îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéí ¿ð ä¿íãýýð 2016-2020 îíóóäàä ñóìûí íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãûã óäèðäàõ áîëîìæ îëãîñîí íóòãèéí çîí îëîíäîî òàëàðõëàà èëýðõèéëüå. 2016-2020 îíä ñóìûã ÈÒÕ-ààñ ñóìûí íèéãýì ýäèéí çàñãèéã õºãæ¿¿ëýõ òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî, 2016-2020 îíä ñóìûí õºãæëèéí òºëºâëºãººã áàòëàæ, ñóìûíõàà èðýýä¿éã ººäðºãººð õàðæ, àðä èðãýäèéíõýý àæ àìüäðàëûã äýýøë¿¿ëýõ, àæèëã¿éäýë ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, á¿òýýí áàéãóóëàõ àæèëä õ¿÷ áîëîìæîî äàé÷ëàí õóóëèéí õ¿ðýýíä èë òîä èäýâõæ¿¿ëæ, íýýëòòýé àæèëëàõûã çîðèíî. Ñóìûí ÈÕÒ, ÇÄÒÃ-ûí íýðèéí ºìíººñ ìýíä÷èëãýý õîòîë îëíîîðîî ýð¿¿ë ýíõ, áóÿí õèøèã íü àðâèæèí äýëãýð÷, ýâ ýåý õè÷ýýí ñàéí ñàéõàí àæ òºðºõèéí åðººë äýâø¿¿ëæ ìýíä÷èëüå.

Áàÿíæàðãàëàí ñóìûí ÈÒÕ-ûí

Äàðãà. Д.Хаш-Эрдэнэ                                                                                                                                                      

                             

 

 

Дэд бүлгүүд

  • Photo Gallery

    These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

    This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

    In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

Вэб холбоос